Proclaimer

De gemeentebesturen van Ham en Tessenderlo bieden deze website (www.fusiehamtessenderlo.be) en de informatie erop aan op voorwaarde dat je, zonder enig voorbehoud, instemt met de gebruiksvoorwaarden op deze pagina. Onder “informatie” verstaan beide gemeentebesturen alle teksten, alle fotografisch materiaal, afbeeldingen en andere grafische items, alle lay-out, sjablonen, templates en structuren die de constructie, de vorm en de inhoud van deze website uitmaken.

 

1. Aansprakelijkheid

De gemeenten Ham en Tessenderlo aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop. De teksten op deze website bezitten dan ook geen enkele juridische kracht. Indien je ter ondersteuning van een juridische vraagstelling over de juridisch correcte teksten wenst te beschikken, kunt u deze schriftelijk aanvragen bij het College van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 19 te 3945 Ham of bij het College van burgemeester en schepenen, Markt 15A te 3980 Tessenderlo.

Beide gemeentebesturen hebben veel zorg besteed aan de creatie van deze website. De informatie erop komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecheckt. Dit betekent niet dat de beide gemeentebesturen de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. Bovendien kan de informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging.

De 2 gemeentebesturen noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.

 

2. Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden

Deze website is bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt bekomen op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren.

Gebruik en reproductie van fotomateriaal – in bijzonder het gebruik van het fusie-gemeentes-logo – zijn uitdrukkelijk verboden.

De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan de gemeentebesturen van Ham en Tessenderlo of aan de organisaties die het gemeentebestuur van Ham en Tessenderlo hiervoor binnen het kader van deze website toestemming hebben gegeven. De toewijzing van intellectuele eigendomsrechten en de eigendomsrechten op de ter beschikking gestelde informatie werd contractueel vastgelegd tussen het gemeentebestuur van Ham en Tessenderlo en de websiteleverancier LCP N.V..

Iedereen die dit materiaal wenst te gebruiken, dient contact op te nemen met het College van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 19 te 3945 Ham of bij het College van burgemeester en schepenen, Markt 15A te 3980 Tessenderlo.
Dit kan eventueel doorverwijzen naar de organisaties-titularissen waarvan het gemeentebestuur de eigendomsrechten in bruikleen heeft.

 

3. Links en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. De gemeentebesturen van Ham en Tessenderlo controleren deze websites en deze informatie niet systematisch. Het kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat de beide gemeentebesturen de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Noch impliceert dit enige samenwerking tussen de besturen en de uitbaters van deze sites.

De gemeentebesturen van Ham en Tessenderlo aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de site van het gemeentebestuur van Ham of/en Tessenderlo verwijst.

 

4. Bescherming van de persoonsgegevens

De gemeenten Ham en Tessenderlo hechten veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. De gemeenten Ham en Tessenderlo geven u daarbij volgende garanties:

Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken, om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren of om onze dienstverlening te verbeteren.
De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketing doeleinden aangewend.
U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en kunt de juistheid ervan verifiëren.
De gemeenten Ham en Tessenderlo treffen de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

 

5. Cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die opgeslagen worden op de computer van de gebruiker bij het bezoek aan een website.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen permanente en tijdelijke cookies enerzijds en tussen directe en indirecte cookies anderzijds. Cookies zijn permanent wanneer zij op de computer van de gebruiker blijven staan, ook nadat deze de browser gesloten heeft; tijdelijke cookies verdwijnen van zodra de gebruiker de browser gesloten heeft. Directe cookies worden door de website zelf verzonden; indirecte cookies zijn dan weer afkomstig van derden.

Sommige van deze cookies onthouden functionele voorkeuren zoals de taalkeuze van de gebruiker. Andere cookies moeten een analyse van informatie toelaten zoals het aantal bezoeken op een website. Nog andere cookies worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

Welke cookies gebruiken de gemeenten Ham en Tessenderlo en waarom?

De gemeenten Ham en Tessenderlo maken zowel gebruik van cookies voor functionele als voor analytische doeleinden. Deze cookies dienen enkel om de gebruikservaring van de bezoekers van onze website te verbeteren. De gemeenten Ham en Tessenderlo verzamelen geen persoonsgegevens via cookies.

 

Functionele cookies

De functionele cookies (permanent en direct) op de website van de gemeenten Ham en Tessenderlo registreren de door de bezoeker ingegeven voorkeuren (bv. taalkeuze) en herkennen de bezoeker wanneer deze de website opnieuw bezoekt. De functionele cookies hebben als voordeel dat de bezoeker zijn voorkeuren niet steeds opnieuw moet ingeven, zodat de website makkelijker te gebruiken is. U kan deze functionele cookies verwijderen via de instellingen van de browser. Onderaan vindt u hoe u dit kan doen.

 

Cookies voor analytische doeleinden

Deze website maakt voorts gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”) voor statistische doeleinden. Google Analytics maakt zelf gebruik van cookies om te analyseren hoe bezoekers de website van de gemeenten Ham en Tessenderlo gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website van de gemeenten Ham en Tessenderlo (met inbegrip van uw IP-adres, tijdstip waarop u de site bezoekt, het type browser dat u hanteert, de pagina’s die u raadpleegt en de bestanden die u downloadt) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de gemeenten Ham en Tessenderlo. Google mag deze informatie niet aan derden verschaffen tenzij Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van de website van de gemeenten Ham en Tessenderlo geven u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.

Indien u niet wilt dat er gegevens over uw websitebezoek doorgegeven worden aan Google Analytics kan u de Google Analytics Opt-out Browser Add-on downloaden en installeren.

Meer info over privacy in Google Analytics kan u hier terugvinden.

 

Tracking Cookies

Deze cookies houden bij welke pagina’s u bezoekt om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel kan gekoppeld worden aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke.

 

Cookies verwijderen en uitschakelen

De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. Via de browserinstellingen op uw computer kan u echter reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser of surf naar http://www.browserchecker.nl/cookies-verwijderen voor uitleg. Op http://www.youronlinechoices.com/be-nl/ kan u aanduiden welke bedrijven wel en welke niet je surfgedrag mogen vastleggen.

Als u deze cookies verwijdert of weigert, kunt u misschien niet van alle mogelijkheden van de website van de gemeenten Ham en Tessenderlo gebruik maken.

Problemen of vragen omtrent het gebruik van uw gegevens kunt u doorsturen naar onze Data Protection Officer via privacy@ham.be.