Veelgestelde vragen

Aanpak fusie

Gaan de gemeenten voor de startdatum van de fusie al samenwerken?

Zeker! Er is nu ook al samenwerking tussen de gemeenten Ham en Tessenderlo. In de komende periode wordt die samenwerking verder uitgebreid, tot Ham & Tessenderlo één gemeente zijn.

Waarom fuseren Ham en Tessenderlo? Zijn er andere fusies overwogen?

Bij de start van dit traject hebben we onderzocht hoe Ham en Tessenderlo elkaar kunnen versterken in de toekomst. Het uitgebreide rapport van die analyse vind je op deze fusiewebsite onder de rubriek ‘Meer weten?’.

In het rapport kan je lezen dat we de uitgelezen partner zijn voor elkaar omdat onze gemeenten, onze besturen en onze burgers erg op elkaar lijken. We zijn er dan ook van overtuigd dat onze nieuwe gemeente alle troeven in handen heeft om onze burgers de best mogelijke dienstverlening te bieden én een warme thuis te zijn en blijven voor alle inwoners. 

 

Wanneer we fuseren, zullen slechts een 50-tal Vlaamse gemeenten nog groter zijn dan onze nieuwe gemeente. Een gemeente met 30.000 inwoners is dan ook al een mooie schaalgrootte. Wanneer we zouden fuseren met een derde gemeente en dus een nog groter grondgebied zouden bestrijken, zou de nabijheid onder druk komen te staan. Bovendien zou een bijkomende gemeente de uitvoering van de fusie veel moeilijker maken en dit zou niet noodzakelijk tot meer efficiëntiewinst leiden.

Wie neemt de beslissingen in dit traject?

De beslissingen worden altijd genomen door de beide gemeenteraden. De beslissingen die de gemeenteraden nemen, worden voorbereid door de kerngroep. Dat is het orgaan dat samengesteld is uit politieke en ambtelijke sleutelfiguren uit beide gemeenten.

Hoe de politieke ploeg er vanaf 2025 zal uitzien, wordt mede bepaald door jou tijdens de gemeenteverkiezingen in oktober 2024. Het is dus belangrijk om iedereen mee te nemen in dit verhaal. In dit fusietraject wordt dan ook elke politieke partij -zowel de meerderheid als de oppositie- betrokken.

Wordt de burger geraadpleegd in dit proces?

De bestuurskrachtanalyse heeft ons overtuigd van de noodzaak van fuseren. Hoe die nieuwe gemeente er dan net moet uitzien, daarvoor hebben we jullie écht nodig! Daarom organiseren we op regelmatige momenten werksessies om met jullie in gesprek gaan. In februari 2022 was  er de buurtinformatie-ronde . 

je kan rekenen op een consistente informatiestroom én geregelde werksessies of bevragingen van burgers. Hou je brievenbus en mailbox dus in de gaten!

Is een goede “samenwerking” tussen Ham en Tessenderlo niet voldoende?

We staan als lokaal bestuur voor grote maatschappelijke uitdagingen: klimaat, armoede, mobiliteit, huisvesting, milieu… Steeds meer en complexe opdrachten worden in de schoot van de lokale besturen geworpen.  Deze uitdagingen zijn te complex en vergen te veel inzet om dit structureel te organiseren vanuit een samenwerkingsverband. In zo’n samenwerkingsverband behou je aparte lokale besturen, met een eigen meerjarenplanning en prioriteiten. Elk van die besturen maakt zijn eigen rekening en behoudt ook alle opgelegde verplichtingen. In een  goede opvolging van een evenwichtige samenwerkingsovereenkomst kruipt bovendien veel energie. 

Langetermijnuitdagingen zijn beter aan te pakken als gemeenten op een structurele manier de handen in elkaar slaan met één meerjarenplan en waar besturen en diensten gebundeld worden. Een fusie is de ultieme vorm van samenwerken.  Een keuze die ook de Vlaamse Overheid prefereert.

Kan het zijn dat de fusie niet doorgaat?

Als we beeldtaal zouden gebruiken, dan zitten we op dit moment in de ‘verlovingsfase’ maar zijn we nog niet getrouwd. Dit wil zeggen dat het kan dat de fusie uiteindelijk niet doorgaat, maar we hebben wél het engagement en de intentie om samen de verbintenis aan te gaan. De bestuurskrachtanalyse heeft ons een duidelijk inzicht gegeven in elkaars organisatie. We verwachten dus geen onoverkomelijke problemen om succesvol samen te smelten op 1 januari 2025.

Dienstverlening

Verandert de dienstverlening? Wat met het postkantoor, het containerpark, het gemeentehuis of de bib?

Er zal in eerste instantie niet zoveel veranderen, ook al word je inwoner van een grotere nieuwe gemeente. In de komende jaren bekijken hoe we onze dienstverlening optimaal kunnen inrichten in functie van de burgers en de interne werking. Nu is het te vroeg om een concreet antwoord te geven op deze vraag, maar weet dat we alle burgers (inwoners, bedrijven, verenigingen) de komende maanden en jaren nauw betrekken bij het nadenken over de concrete dienstverlening en de manier waarop die nabij de burger kan georganiseerd worden. 

Krijgen wij na de fusie ook korting in het zwembad van Tessenderlo?

Als er één nieuwe gemeente komt, zal er geen enkele vorm van onderscheid meer gemaakt worden en zal dus elke inwoner van de nieuwe (fusie)gemeente kunnen genieten van het ruimere aanbod aan dezelfde prijs.  

Wordt de vuilnisophaling duurder?

De afvalverwerking wordt volledig beheerd door Limburg.net. Zij bepalen de prijs van de vuilnisophaling. Als deze kostprijs zou wijzigen, dan is dat omwille van beslissingen binnen Limburg.net en níet door de fusie.

Burgers, verenigingen en ondernemingen

Hoeveel inwoners zal de fusiegemeente tellen?

Ham en Tessenderlo hadden eind 2021 samen om en bij de 30.000 inwoners. Die kaap van 30.000 inwoners ronden heeft een grote financiële impact. Wanneer de gemeentes op 1 januari 2022 samen 30.000 inwoners telden, ontvangen ze 3 miljoen euro meer aan financiële steun vanuit Vlaanderen. De fusiebonus is immers afhankelijk van de grote van de nieuwe gemeente.

 

Of dat inwonersaantal effectief wordt gehaald, is nog even afwachten. Voorlopige tellingen eind 2021 wezen uit van wel.

 

De definitieve bevolkingscijfers worden in juni 2022 bevestigd door Statbel, het Belgisch statistiekbureau, met een publicatie in het Belgisch Staatsblad. Die officiële bevestiging is nodig om, volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 29 januari 2021, recht te hebben op de belangrijke fusiebonus.

Wat verandert er voor mij als inwoner van Ham of Tessenderlo?

Er zal in eerste instantie niet zoveel veranderen, ook al word jij nu inwoner van de grote nieuwe gemeente.
Je zal in beide gemeenten kunnen genieten van het aanbod van het gemeentebestuur. Het aanbod naar inwoners zal uitgebreid worden. Waar je exact terecht kan voor welke dienstverlening wordt nog bekeken.

Houdt de nieuwe gemeente rekening met iedereen?

We willen uiteraard alle inwoners van onze nieuwe gemeente goed ondersteunen door een dienstverlening aan te bieden die gericht is op de noden en wensen van al onze burgers. In het bijzonder houden we rekening met de noden van bepaalde doelgroepen, zoals ouderen en kwetsbare mensen met een specifieke zorgnood. 

Om alle behoeften zo goed mogelijk in kaart te brengen, organiseren we ook in de toekomst nog werksessies en bevragingen bij burgers. Ook blijven we iedereen op de hoogte houden via deze huis-aan-huis-bedeling, ons infoblad en de fusiewebsite. 

Wat verandert er voor de medewerkers van Ham en Tessenderlo?

De medewerkers werken vanaf 2025 voor een nieuwe werkgever, namelijk voor de nieuwe gemeente. Er is voor elke medewerker een plekje in de nieuwe organisatie. Hun lonen veranderen niet. Die barema’s blijven ongewijzigd. De verandering voor onze medewerkers zal vooral schuilen in de dagelijkse werking. De overgang naar de nieuwe organisatie gaan we samen en in alle zorgvuldigheid met hen voorbereiden.

Moeten verenigingen en ondernemingen bij de fusie hun adres wijzigingen in het Belgisch staatsblad?

Wanneer de gemeente een nieuwe naam krijgt, volstaat de publicatie van het samenvoegingsdecreet van de nieuwe gemeente in het Belgisch Staatsblad. Je hoeft hiervoor dus niets te doen.

Komt de nabijheid tussen politiek en burger niet onder druk te staan nu de gemeente groter wordt?

Beide gemeenten vinden het héél belangrijk om vandaag én in de toekomst nauw in contact te staan met de burgers. Tijdens dit fusietraject creëren we verschillende momenten om uitgebreid met de burgers in gesprek te gaan. Die dialoog en de beleidsparticipatie nemen we ook graag mee in onze nieuwe gemeente. Je kan rekenen op een consistentie informatiestroom én geregelde werksessies of bevragingen van burgers. Hou je brievenbus en mailbox dus in de gaten!

Wat zal een fusie aan de burger kosten?

Deze fusie is vooral ontstaan vanuit de noodzaak om in de toekomst een kwalitatieve dienstverlening uit te bouwen.  Door het samenbrengen van besturen en diensten kan er efficiëntiewinst geboekt worden. De vertaling hiervan zal mogelijk pas op langere termijn zichtbaar worden.  In eerste instantie zal de fusie ook een aantal kosten met zich meebrengen.

 

De Vlaamse overheid ondersteunt ons fusietraject ook met een schuldovername. De grootte daarvan is afhankelijk van ons aantal inwoners. Gelukkig kunnen we de schuldovername door Vlaanderen al snel inzetten voor het vormgeven van onze nieuwe gemeente. Spreken van een algemene verhoging van bijvoorbeeld de belastingen is daarom niet aan de orde.

Nieuwe gemeente

Wat wordt de naam van de nieuwe gemeente?

Het is nog te vroeg om de naam voor de nieuwe gemeente te bedenken. Wanneer de tijd daar rijp voor is, worden ook de burgers daarbij betrokken en bevraagd. Je zal hiervan per brief, via de website en sociale media op de hoogte gehouden worden. Denk gerust al na over een leuke naam!

Wie wordt burgemeester van de nieuwe gemeente?

Dat kan jij mee beslissen! Op 13 oktober 2024 vinden de volgende gemeenteverkiezingen plaats. De politieke partijen uit Ham en Tessenderlo trekken dan samen naar de stembus. Dit wil zeggen dat er per politieke partij één gezamenlijke lijst zal zijn. Ga dus zeker stemmen én geef een voorkeurstem. De kandidaat met de meeste voorkeurstemmen in de grootste fractie van de coalitie, wordt de nieuwe burgemeester.

Krijg ik een nieuw adres?

In Ham en Tessenderlo zijn er identieke straatnamen. Hier zal een keuze moeten gemaakt worden in welke deelgemeente de straatnaam behouden blijft. Het uitgangspunt is om ervoor te zorgen dat de noodzakelijke veranderingen zo weinig mogelijk impact hebben. We worden hierin ondersteund door de Vlaamse overheid, die ervaring heeft in adreswijzigingen.

 

We communiceren hier later in het fusietraject uitgebreid en in detail over. Indien je adres verandert, zullen we duidelijk aangeven wat wij automatisch kunnen aanpassen en welke zaken je zelf best zelf doet. We zorgen er in elk geval voor dat je hiervan zo weinig mogelijk hinder ondervindt en ondersteunen je waar mogelijk.

Verandert onze postcode?

In principe kunnen de postcodes 3945 en 3980 blijven bestaan. De postcodes volgen mekaar echter niet op. Indien we zouden kiezen voor één postcode, dan zal dat in overleg met Bpost gebeuren. Wanneer er hierover meer concrete informatie beschikbaar is, communiceren we die snel naar alle burgers.

Wat gebeurt er met straten die in beide gemeentes identiek dezelfde naam hebben?

In Ham en Tessenderlo zijn er identieke straatnamen. In de verdere voorbereiding van de fusie, zullen we ons over die gemeenschappelijke straatnamen buigen en gaan we op zoek naar een oplossing. We worden hierin ondersteund door de Vlaamse overheid, zodat die verandering zo soepel mogelijk voor jullie verloopt. Indien je adres verandert, nemen wij contact met je op om duidelijk te overlopen wat wij automatisch kunnen aanpassen en voor welke zaken je zelf best de adreswijziging doorgeeft. We communiceren hierover uitgebreid wanneer we alle informatie voor jou verzameld hebben. We zorgen er in elk geval voor dat je hiervan zo weinig mogelijk hinder ondervindt en ondersteunen jou waar mogelijk.

Andere vragen

Hoe groot is de schuld per inwoner van de gemeenten?

Beide gemeenten zijn financieel gezond. Het uitgebreide financiële profiel van beide gemeenten vind je in het rapport bestuurskrachtanalyse op de website onder “Meer weten?”.

De schuld per inwoner is in beide gemeenten mooi in evenwicht met de inkomsten en activa. Er is op dit moment nog een verschil in schuldgraad, maar in Ham zijn wel veel noodzakelijke investeringen gebeurd die op termijn dus minder zullen wegen op de financiën (in vergelijking tot gemeenten met een lagere schuldgraad en grote infrastructuur-achterstanden).

De schuldverlichting die de Vlaamse overheid toekent aan Ham en Tessenderlo geeft de nieuwe gemeente extra ruimte om te investeren in dienstverlening voor de burger.

Nog vragen?

Het antwoord op je vraag niet gevonden? Stel ze ons gerust via het contactformulier.

Gemeentehuis Ham​

Gemeentehuis Tessenderlo

Contacteer ons
Ik stel mijn vraag aan